NIEUWE TIJD EN VOEDING

 

De planeet Aarde maakt op het moment een periode van grote instabiliteit door zoals blijkt uit de meest recente wetenschappelijke verslagen enerzijds en door andere stromingen  waaronder de “esoterische’ anderzijds.

         De geconstateerde instabiliteit brengt echter , ook al is hij in de lijn van de evolutie”wetten’ – en dus als “fysiologisch” te beschouwen, risico’s met zich mee.

         Het gevaar is dat de evolutie die nu op een tweesprong is beland, een negatieve ofwel regressieve richting zou kunnen inslaan, die de Mensheid zou reduceren tot een kennisniveau dat lager is dan het huidige. Dit in plaats van een positieve wending, dat wil zeggen in de richting van een hoger niveau, zodanig dat het bereiken van een situatie die lijkt op die van de mythische Gouden Tijd wordt bevorderd.

         Het verschil tussen die beide toestanden heeft een praktische kant  in het menselijk gedrag, hetgeen dus de kern is van het probleem.

         Alle studies hierover geven aan, dat, indien de mens zou doorgaan met zijn huidige gedrag, dit de mens zou leiden tot een toestand van barbarij van de overlevenden en een gevoelige achteruitgang op de evolutieladder, zelfs tot uitroeiing.

          Hieruit blijkt dat een groot aantal mensen nu al een mentaliteit heeft, die een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan de evolutie.De uitdaging wordt dus de volgende: hoe kan men al die mensen met elkaar in contact brengen zodat ze, ook in een vijandige omgeving, een gedrag kunnen ontwikkelen dat bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van de evolutie.

         Het antwoord hierop is spontaan opgekomen, maar heeft bij nadere beschouwing echte, nauwe banden met de evolutie-ontwikkeling.

         Stichting Manthissa streeft de ontwikkeling van een voedingslijn mogelijk te maken, die totaal nieuw is en gekenmerkt door een hoog bewustzijnsniveau, die onherroepelijk de basis vormen van de Nieuwe Tijd die, zoals wordt voorspeld van vele kanten, binnen enkele tientallen jaren zal ontstaan en die als bijzondere eigenschappen bewustzijn en samenwerking zal hebben.

         Gebeurtenissen, inspiratie of leiding van Hogere Wezens (hoe men het ook wil noemen), hebben mij tot de overtuiging gebracht, dat de juiste weg voor de mensheid om tot een duurzame manier van leven te komen betekent, dat wij ieder voor zich en op eigen initiatief moeten proberen te komen tot realisatie van die visie door middel van een coöperatie.

         Daarom is de Stichting Manthissa , opgericht met het doel om naast het leren maken van BASIC FOOD (zie omschrijving) de nieuwe voedingsproduct dat onmisbaar is voor de evolutie, ook de Nieuwe Tijd te bevorderen.

         Wetenschappelijk gezien is het bewezen, dat evolutieprocessen worden veroorzaakt en versneld door de voedselketen, net zoals het bekend is, dat religies en geestelijke stromingen groot belang hechten aan voeding.

         In de hoop dat diepgaande kennis ons werk leidt, gevoegd bij voortdurende persoonlijke inspanning om de nieuwe “Gouden Eeuw”  in samenwerking met de Bovennatuurlijke Krachten te realiseren verenigen wij, Stichting Manthissa, ons in een broederlijke omhelzing aan jullie en aan alle die overwegen om deel te nemen in deze Organisatie die wij met recht als een echt vrijwilligerswerk kunnen definiëren.

 

                                                                   R.de Martis